Terug naar de persoonlijke aanbieding

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Aansluitingregelen.nl verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Linkd B.V. (verder: Linkd) bestaat uit de labels Linkd en Aansluitingregelen.nl. Linkd is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39033047 en is gevestigd op Leeuwenveldseweg 18, 1382 LX Weesp. Linkd is verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens binnen Aansluitingregelen.nl.

Begrippen

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Als u met behulp van uw makelaar of zelf  Linkd inschakelt om één of meer nutsdiensten voor u te regelen dan verzamelen wij persoonsgegevens voor het bemiddelen van de overeenkomst met een nutsbedrijf. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u met ons in contact treedt (bijvoorbeeld via onze klantenservice), onze websites bezoekt of een vraag stelt.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen voor wie wij bemiddelen in nutsdiensten en iedereen die hierin interesse heeft en met ons in contact komt voor deze dienstverlening. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • (potentiële) klanten voor de bemiddeling in nutsdiensten en hun vertegenwoordigers;
 • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten,

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen onder andere persoonsgegevens bij het adviseren en bemiddelen van overeenkomsten tussen consumenten en nutsdiensten, zoals energie. Het gaat hierbij onder andere om: uw (bedrijfs)naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens en bankrekeningnummer. En ook uw huidige contractgegevens, verbruiksgegevens en aansluitgegevens. Voor sommige overeenkomsten kunnen wij bepaalde externe controles uitvoeren om te bepalen of u in aanmerking kom voor een product. Zo moeten wij voor bepaalde overeenkomsten kredietwaardigheid controleren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

 

Wij verwerken ook de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier invult. Het gaat hierbij onder andere om: naam, telefoonnummer en e-mailadres. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om te bemiddelen in nutscontracten
 2. Voor het uitvoeren van een kredietcontrole indien dit gevraagd wordt door de leverancier
 3. Om een relatie aan te gaan en te onderhouden (CRM)
 4. Voor marketingdoeleinden
 5. Het optimaliseren van de werking van online webpagina’s en de app;
 6. Het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie alsmede statistische en wetenschappelijke doeleinden.

De wettelijke grondslagen voor het verwerken van deze gegevens zijn: 

 • voor de uitvoering van een overeenkomst: denk hierbij aan de handelingen welke wij moeten uitvoeren om de aansluiting op het netwerk van de leverancier te kunnen realiseren;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting: denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht (voor de Belastingdienst) van facturen voor de periode van 7 jaar. Maar ook  de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Zo moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen wanneer er sprake zou kunnen zijn van een ongebruikelijke transactie;
 • op basis van ons gerechtvaardigd belang: denk hierbij aan fraudebestrijding, marketingactiviteiten of het verbeteren van onze dienstverlening;
 • op basis van toestemming: denk hierbij aan het sturen van persoonlijke aanbiedingen (bijvoorbeeld door middel van onze nieuwsbrief).

 

Privacyrechten

U heeft het recht om:

 • Uw gegevens in te zien;
 • Uw gegevens te corrigeren;
 • Uw gegevens te verwijderen;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • Overdracht van uw gegevens;
 • Verleende toestemming terug te trekken;
 • Een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 Wilt u één van uw rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@aansluitingregelen.nl.

 

Beveiliging van gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw gegevens. Zo worden uw gegevens bewaard op beveiligde servers. Waar nodig worden uw gegevens versleuteld verzonden. Ook zorgen we ervoor dat onze medewerkers alleen toegang tot uw gegevens hebben voor zover dat noodzakelijk is om hun functie uit te voeren. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Bewaartermijnen van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. De bewaartermijn voor klantgegevens van Aansluitingregelen.nl is 6 maanden.

 

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Als wij optreden als tussenpersoon moeten wij persoonsgegevens uitwisselen. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

 

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Aansluitingregelen.nl verstrekt aan dienstverleners uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Aansluitingregelen.nl verplicht de derden met wie Aansluitingregelen.nl persoonsgegevens deelt deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op instructie van Aansluitingregelen.nl handelen.

 

Hoewel het uitgangspunt van Aansluitingregelen.nl is om bij voorkeur dienstverleners in te schakelen in landen binnen de EER waar een passend beschermingsniveau geldt, kunnen de dienstverleners die Aansluitingregelen.nl inschakelt over de hele wereld gevestigd zijn. Dit kan daarom doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet een vergelijkbaar beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als binnen de EER.

 

Aansluitingregelen.nl doet dit echter alleen als door deze derde een passend beschermings- en beveiligingsniveau kan worden geboden. Bijvoorbeeld omdat de doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt naar een land dat door de Europese Commissie op basis van een adequaatheidsbesluit is aangewezen als een land met een vergelijkbaar beschermingsniveau, of dat de derde gebruik kan maken van Binding Corporate Rules of door gebruik te maken van Standard Contractual Clauses (SCC’s).

 

Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst of aan een toezichthouder. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

 

Vragen?

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze verklaring, neem dan contact met ons op via info@aansluitingregelen.nl.

 

Klachten

Wij helpen u graag indien u een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Aansluitingregelen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Versie: December 2021